Msza św. o św. Faustynie, dziewicy

5 października
ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY


Teksty do Mszy świętej o św. Faustynie Kowalskiej, dziewicy, zostały zatwierdzone przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów tuż przed jej beatyfikacją, czyli 1 marca 1993 roku w języku łacińskim, włoskim i polskim (Prot. CD 2175/92). Formularz w języku polskim wydało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Pallottinum w roku 2003.

ANTYFONA NA WEJŚCIEPs 89 (88), 2
Na wieki będę sławił miłosierdzie Pana, * Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia.


KOLEKTA
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, + spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu * i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEOz 2,16b. 17. 21-22
(Poślubienie przez miłosierdzie i wierność)

Czytanie z Księgi Proroka Ozeasza.

        To mówi Pan: „Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wy- prowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei.
        I  poślubię  cię sobie  [znowu]  na wieki, poślubię przez  sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a po- znasz Pana”.

        Oto Słowo Boże.

albo:

PIERWSZE CZYTANIEOz 11, 1. 3-4. 8c-9
(Miłosierdzie Boże wobec ludzi)

Czytanie z Księgi Proroka Ozeasza.

        To  mówi  Pan: „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze  był dzieckiem,  i  syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.
        Byłem dla nich jak  ten, co podnosi  do swego policzka niemowlę, schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.
        Moje serce się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja, Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać”.

        Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNYPs 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a)
Refren:      Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren:Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren:Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Refren:Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął nasze winy.
Refren:Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.


DRUGIE CZYTANIEEf 3, 8-12, 14-19
(Nieskończone wymiary miłosiernej miłości Chrystusa)

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

        Bracia, mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych,  została da- na ta łaska: głosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego.
        Dlatego  zginam  kolana  moje  przed  Ojcem,  od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na  ziemi,  aby według  bogactwa  swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni zostali całą Pełnią Bożą.

        Oto Słowo Boże.

albo:

DRUGIE CZYTANIE2 Kor 5, 14-21
(Pojednanie z Bogiem w Chrystusie)

Czytanie z drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

        Bracia, miłość Chrystusa przynagla  nas, pomnych na to,  że skoro  Je- den umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
        Tak i więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
        Wszystko  zaś to pochodzi  od Boga,  który  pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.
        W imię  Chrystusa  prosimy:  pojednajcie się z  Bogiem. On  to  dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

        Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ1 J 4, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIAJ 19, 31-37
(Odczytanie przebicia boku Chrystusa jako znaku miłosierdzia Bożego)

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana.

        Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała  nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.
        Przyszli więc  żołnierze i połamali  golenie tak pierwszemu, jak i drugie- mu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
        Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kości Jego nie będą łamane”. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli”.

        Oto Słowo Pańskie.

albo:

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 11, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Weźcie moje jarzmo na siebie, i uczcie się ode mnie;
bo jestem cichy i pokornego serca

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIAMt 11, 25-30
(Objawienia się Chrystusa ludziom łagodnym i pokornym)

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.

        W owym czasie Jezus  przemówił  tymi słowami:  „Wysławiam Cię,  Oj- cze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten komu Syn zechce objawić.
        Przyjdźcie  do  mnie  wszyscy,  którzy  utrudzeni i obciążeni  jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

        Oto Słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI
Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary, które z radością składamy, + i spraw, abyśmy  wraz  z Chrystusem stali się ofiarą przebłagalną * za grzechy nasze i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘPs 118 (117), 1
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, * bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

MODLITWA PO KOMUNII
Boże, bogaty w miłosierdzie, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze du- sze i ciała, + abyśmy za przykładem świętej Faustyny,* nieśli całemu światu nadzieję Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.